TEDAVİ ÜCRETLERİ

TDB MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ

02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete`de yayımlanan 663 Sayılı  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname`nin58.maddesinin 12.fıkrası ile Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi`nin hazırlanışı ve yürürlüğe girişi ile ilgili 3224 sayılı Kanunun 11/f, 26/e ve 40.maddelerinde değişiklikler yapılması sonucu daha önce Sağlık Bakanlığı`nın onayı ile yürürlüğe giren  TDB Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi, “rehber tarife” olarak nitelendirilmiş ve  Oda Yönetim Kurullarının her yıl aralık ayı içinde, diş hekimlerinin uygulayacakları muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin bir rehber tarife hazırlayarak  gönderdikleri Birlik Merkez Yönetim Kurulu,  tarife tekliflerini aynen veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak tasdik edeceği ve bu tarifelerin Sağlık Bakanlığına bildirmesiyle yürürlüğe gireceği hükmü getirilmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda meslektaşlarımız ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından   her yılın Ocak ayının birinci gününden  itibaren  uygulanacak  “Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi”  hazırlanarak yürürlüğe konulmaktadır.

Anayasa Mahkemesi 14 Şubat 2013 Perşembe günlü toplantısında, muhtemelen, KHK çıkartma yetkisi veren Yasada bu alanın düzenlenmesine ilişkin yetki verilmemiş olması sebebiyle 663 sayılı KHK’nin 58.maddesinin 12.fıkrasını iptal etmiştir. Ancak bu iptal kararı işlemleri  geri çevirmeyecek; Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye etkisizliği sebebiyle, Türk Dişhekimleri Birliği’nin belirlediği ücretin asgari olması haline otomatik olarak gelmeyecektir. Yasama organı bu alana ilişkin olarak yeni bir düzenleme yaparak, Türk Dişhekimleri Birliği’nin dişhekimliği muayene ve tedavi ücret tarifesini belirleme yetkisini yeniden tanımlayacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilerin sağlık yardımları;  5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve “Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde düzenlen Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlık Uygulama  Tebliği çerçevesinde karşılanmaktadır.

TDB MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ

TDB ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞLER

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞLERİ

SUT HAKKINDA MAHKEME KARARLARI

© 2020 Çanakkale Diş Hekimleri Odası. Tüm hakları sakldır.. XHTML / CSS Düzgün.